Uniwerstet Pedagogiczny w Krakowie uruchamia nowe studia: ekofizyka z ochroną radiologiczną. Będzie on uruchomiony w ramach programu kieurnków zamawianych.Rosnące wykorzystanie źródeł promieniotwórczych i technik jądrowych w medycynie, przemyśle i nauce oraz realna perspektywa rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony radiologicznej i dozymetrii. Wychodząc naprzeciw współczesnym oczekiwaniom, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie uruchamia nową specjalność Ekofizyka z ochroną radiologiczną (kierunek zamawiany). Dyplom ukończenia studiów daje absolwentom możliwość ubiegania się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadawanego przez Państwową Agencję Atomistyki.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych naukowców-praktyków zajmujących się dozymetrią, ochroną radiologiczną oraz ekologią. Studenci będą mogli otrzymywać wysokie stypendia oraz odbywać płatne praktyki i staże u potencjalnych pracodawców. Ponadto absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w oddziałach ochrony środowiska oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej związanych z ochroną radiologiczną, w służbie zdrowia – w oddziałach radioterapii i medycyny nuklearnej, w przemyśle – w jednostkach wykorzystujących izotopy promieniotwórcze i urządzenia wytwarzające promieniowanie, w energetyce jądrowej, w oświacie dotyczącej szkolenia i informacji z zakresu ochrony radiologicznej. 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.up.krakow.pl/rekrut/informator2012.php?kod_rek=12722061

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->